მისია და მიზნები

ცენტრის მისია და მიზნები

ჭავჭავაძის ცენტრის მისიაა ადგილობრივი, რეგიონული და საერთაშორისო პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და საგანმანათლებლო პროცესების, ასევე უსაფრთხოების სფეროში არსებული და მოსალოდნელი გამოწვევების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; ევრო-ატლანტიკური პრინციპებისა და ღირებულებების გავრცელება; ცენტრისტულ და მემარჯვენე ცენტრისტულ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური მიდგომების მხარდაჭერა. ცენტრი მიზნად ისახავს ასეთი ღირებულებების მქონე აქტიური მოქალაქეების იდენტიფიცირებას და კონსოლიდირებას, ახალი თაობის ოფინიონ-მეიკერთათვის ერთიანი, მდგრადი  პლატფორმის მინიჭებას, ინდივიდუალური სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას და კრიტიკული აზროვნების ხელშეწყობის,ასევე, ანტიდასავლური პროპაგანდის გამოვლენასა და რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლას.

ცენტრის მიზანია, ხელი შეუწყოს კარგად ინფორმირებული, რაციონალური კლასის ჩამოყალიბებას, რომელიც აღჭურვილი იქნება იმ ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით, რომლებიც საჭიროა საზოგადოებრივ აზრზე და პოლიტიკის შემუშავებაზე ზეგავლენის მოსახდენად. ასეთი საზოგადოება ნაკლებად დაექვემდებარება პოლიტიკურ მანიპულაციებს, მტრულ პროპაგანდას და არ მიიღებს ირაციონალურ გადაწყვეტილებებს. ცენტრის მიზანია აღმოაჩინოს მოტივირებული, ამბიციური ახალგაზრდები და შესთავაზოს მათ ფართე ჩართულობის და თანამშრომლობის ეფექტური პლატფორმა, რათა შეიქმნას განათლებული, პასუხისმგებლობის მქონე ახალი თაობის აქტიურ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელიც თავს მიუძღვნის დემოკრატიული საქართველოს მომავლის ჩამოყალიბებას და რომელთა მიღწევებიც იქნება მაქსიმალურად შეუქცევადი.  ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ისეთი საზოგადოების შექმნა, რომელსაც ექნება აქტიური მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის სიღრმისეული შეგნება და უნარი, ჩაერთოს პოლიტიკურ დისკუსიებში.

ცენტრის მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ამ პროცესებში იმ ახალგაზრდების ჩართვას, რომლებიც პოლიტიკური და სამოქალაქო პროცესების მიღმა რჩებიან და ხშირად იმედგაცრუებას განიცდიან, რადგან არსებული სისტემა ვერ ახერხებს მათი აკადემიური თუ კარიერული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას; ვისაც არ ეძლევა სოციალური თუ პროფესიული განვითარების, ადეკვატურად დასაქმების შესაძლებლობა საბაზისო პირობების არარსებობის გამო. ახალგაზრდებზე აქცენტს დამატებით განაპირობებს მათი პოტენციალი, გახდნენ მამოძრავებელი ძალა მდგრადი დემოკრატიული და ინსტიტუციონალური პროცესებისა.  ჩვენი მიზანია, შეიქმნას ამბიციური, აქტიური, მოტივირებული ახალგაზრდების ქსელი და დავეხმაროთ მათ მიიღონ საჭირო ცოდნა და უნარები, რათა გახდნენ აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც მზად იქნებიან ჩაერთონ საზოგადოებრივი აზრის და მათი საზოგადოების მომავლის ფორმირებაში. 

ჭავჭავაძის ცენტრის შექმნის მოკლე ისტორია

2003 წლამდე, მსოფლიო მასშტაბით, საქართველო განიხილებოდა, როგორც არშემდგარი სახელმწიფო - კორუფციის და კრიმინალის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლებით მსოფლიოში. უკიდურესი სიღარიბე და ცვლილებების განხორციელების პოლიტიკური ნების არარსებობა ქმნიდა სასოწარკვეთის და უიმედობის განცდას. „ვარდების რევოლუციის“ შემდგომ, ქართულმა საზოგადოებამ გაიარა რადიკალური ტრანსფორმაცია, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ფუნქციური სახელმწიფოს და ევრო-ატლანტიკურ ღირებულებებზე დაფუძნებული, მდგრადი დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნას.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მიერ „ვარდების რევოლუციის“ შემდგომ განხორციელებული ტრანსფორმაცია ფართოდ იქნა აღიარებული, როგორც „ფენომენალური“, მიღწევები მყიფე, ხოლო მათი შენარჩუნება რთული აღმოჩნდა. საქართველოს წარმატების რამდენიმე, ყველაზე ნათელი, მაგალითი ამჟამად უკუსვლას განიცდის. აღნიშნულის მიზეზი შესაძლოა მარტივი იყოს: რეფორმები ძირითადად დაიგეგმა და განხორციელდა ე.წ. „ზემოდან-ქვემოთ“ მოდელით, დემოკრატიული ინსტიტუციონალური მიღწევების შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის კი, საჭიროა მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობა. სისტემის გრძელვადიანი მდგრადობა დამოკიდებულია ძლიერ, აქტიურ მოქალაქეებზე და პოლიტიკური პროცესებისადმი ე.წ. „ქვემოდან-ზემოთ“ მიდგომაზე.

საქართველოს ამჟამინდელი გამოწვევები ადასტურებს ფართე საზოგადოების ჩართულობის დეფიციტს, რაც თავის მხრივ გამოწვეულია ინფორმაციისა და უნარ-ჩვევების ნაკლებობით, რაც ქართულ საზოგადოებას დაუცველს ხდის „ფეიქ-ნიუსებისა“ და რუსული პროპაგანდის მიმართ.  ამომრჩეველთა მიერ ინფორმაციის გაფილტვრისა დაობიექტურად შეფასების უნარ-ჩვევების არარსებობა ქმნის პოპულიზმისა და პოლიტიკური, ხშირად არაკეთილსინდისიერი მანიპულაციისთვის ნოყიერ ნიადაგს.  სწორედ ეს პროცესები გახდა თანამედროვე ქართული პოლიტიკის დიდ წილად განმსაზღვრელი ფაქტორი. შესაბამისად, „ვარდების რევოლუციის“ შემდგომ საქართველოს მიღწევების შესანარჩუნებლად და განსავითარებლად, აუცილებელია სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, დემოკრატიული ინსტიტუტების მნიშვნელობაზე ყურადღების გამახვილება და საზოგადოების მოთხოვნის გაზრდა დემოკრატიული პრაქტიკისადმი, რითაც რეალურად შეეწყობა ხელი პროცესების „ქვემოდან-ზემოთ“ და არა „ზემოდან-ქვემოთ“ განვითარებას.

საქართველოს წინაშე არსებული ინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ეფექტური წარმართვისთვის, აუცილებელია, პირველ რიგში, აქტიური სამოქალაქო ჩართულობა.  ცენტრის დამფუძნებლებს აქვთ წლებისგანმავლობაში დაგროვილი მრავალ-პროფილური გამოცდილება თანამედროვე, დასავლური ტიპის სახელმწიფოს შენებაში და გააჩნიათ მრავალრიცხოვანი, მყარი დასავლური ღირებულებებისა და სანიმუშო ეთიკისმქონე პროფესიონალთა ქსელი, რომელიც მზად არის, წვლილი შეიტანოს პოლიტიკაში საღი აზრის სტიმულირებასა და კრიტიკული აზროვნების განმტკიცებაში. საბოლოო ჯამში, ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს ჯანსაღი, დასავლური ტიპის საზოგადოების ჩამოყალიბებას, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში შეძლებს გავლენა იქონიოს ადგილობრივ და სახელმწიფო დონეზე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე.