შიდაპარტიული დემოკრატია საქართველოში (კვლევა)

კვლევის მიზანია არსებულ სხვადასხვა კომპონენტზე დაკვირვებით ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში შიდაპარტიული დემოკრატიის მდგომარეობის შეფასება და პასუხობს კითხვას: კვლევის მომენტისთვის რა  ხარისხითაა განვითარებული შიდაპარტიული  დემოკრატია საქართველოში?

 

კვლევა მომზადდა საგრანტო პროექტის „საღი აზრი: სამოქალაქო საზო­ გადოება პოლიტიკის პირისპირ“ ფარგლებში, კონრად ადენაუერის ფონ­ დის  სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მხარდაჭერით.

 

შიდაპარტიული დემოკრატია საქართველოში

Intra-party democracy in Georgia